biuro@mobilaksiegowosc.com + 48 734 408 959, + 48 608 213 988
DOTACJE Z URZĘDÓW PRACY
Sierpień 15, 2015
0

Obecnie dotacja z urzędu pracy, jaką można uzyskać na założenie własnej firmy, to maksymalnie 23 129,28 zł.

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy, które przyznawane są przez powiatowe urzędy pracy.

Czas rozpatrzenia wniosku o dotację wynosi 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Przyznanie dotacji jest dokonywane na podstawie umowy.

Dotacja ma charakter jednorazowy i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. W ten sposób można sfinansować np. zakup laptopa lub innego sprzętu biurowego niezbędnego do prowadzenia działalności, nie można natomiast opłacać składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp. Te wydatki przedsiębiorca musi pokrywać z własnych przychodów.

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejestrowany, wniosek o przyznanie środków na jej podjęcie.

Każdy urząd pracy ma własne regulacje dotyczące możliwości rozdysponowania środków.

dlatego jeżeli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej i jesteś zainteresowany złożeniem wniosku o dotację, skontaktuj się z powiatowym urzędem pracy właściwym dla twojego adresu zamieszkania i zapoznaj się z regulaminem dotyczącym przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności  gospodarczej.

We wniosku należy określić:

  • kwotę wnioskowanych środków,
  • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
  • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione, a także źródła ich finansowania,
  • specyfikę i harmonogram wydatków na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu,
  • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu dotacji
    (np. poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym – aval, gwarancję bankową, zastaw na prawach lub rzeczach, blokadę rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika),

oraz dołączyć do niego wymagane oświadczenia (m.in. o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację, niepodejmowaniu zatrudnienia przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności przez 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia).