biuro@mobilaksiegowosc.com + 48 734 408 959, + 48 608 213 988
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Listopad 18, 2015
0

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. udziela pożyczek dla przedsiębiorców działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z funduszy pożyczkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dla kogo ?

Pożyczkę otrzymać może przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarcze, prowadzący działalność gospodarczą lub planujący dopiero ja rozpocząć, spełniający warunki:

–  ma status mikro, małego lub średniego

– mający siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Na co można otrzymać środki ?

Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności:

– przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw oraz

– przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na:

– zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty,  środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,

– zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych,

– zakup wartości niematerialnych i prawnych,

– zakup usług obcych np. robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych i promocji.

– zakup środków obrotowych (zwiększenie środków obrotowych firmy), przy czym dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

– kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy.

Czego nie można finansować z środków pożyczki ?

Z środków otrzymanych z funduszu pożyczkowego nie można wydatkować na zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa z tytułu: wynagrodzeń pracowniczych, opłat eksploatacyjnych (np. czynsz, woda, ścieki, energia), spłaty zobowiązań finansowych takich jak: pożyczka, kredyt, leasing, opłaty i prowizje oraz odsetki związane z zakupem produktów bankowych, spłaty zobowiązań publiczno-prawnych, koszty postępowania sądowego/administracyjnego, kary, grzywny, zakup środków obrotowych w ramach dotychczasowego profilu i dotychczasowych rozmiarów prowadzonej działalności, a także inwestycje kapitałowe np. zakup papierów wartościowych, nie mogą być współfinansowane ze środków pożyczki.

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki nie może dotyczyć finansowania zakupów o charakterze konsumpcyjnym.

Warunki pożyczki

– oprocentowanie pożyczek 2,36 % oraz  5,76% – dla nowych podmiotów

– wkład własny 20% wartości kosztów przedsięwzięcia

– maksymalna kwota pożyczki 300.000 zł

– 7 lat – maksymalny okres finansowania

– okres karencji w spłacie max. 6 miesięcy

Pożyczkobiorca może rozpocząć realizację przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, natomiast pożyczka może finansować wydatki poniesione lub do poniesienia przez pożyczkobiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.


Aby uzyskać więcej inforamacji zapraszamy do kontaku.

KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA MK

Seweryna Pieniężnego 18B lok. 105

10-006 Olsztyn, I piętro

Tel: +48 734 408 959

E-mail: biuro@ksiegowy.olsztyn.pl

biuro@mobilnaksiegowosc.com